กำลังปรับปรุง

Array
(
  [7] => Array
    (
      [id] => 7
      [code] => 200
      [time] => 2019-08-05 09:55:33
    )

  [9] => Array
    (
      [id] => 9
      [code] => 200
      [time] => 2019-08-05 09:55:36
    )

  [10] => Array
    (
      [id] => 10
      [code] => 200
      [time] => 2019-08-05 09:55:38
    )

)
Array
(
  [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object
    (
      [data:protected] => Array
        (
          [server] => nginx-rc
          [date] => Mon, 27 Jan 2020 11:53:46 GMT
          [content-type] => text/html; charset=UTF-8
          [vary] => Accept-Encoding
          [link] => ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink
          [x-frame-options] => SAMEORIGIN
          [x-xss-protection] => 1; mode=block
          [x-content-type-options] => nosniff
          [strict-transport-security] => max-age=15768000
          [content-encoding] => gzip
        )

    )

  [body] => 
  [response] => Array
    (
      [code] => 200
      [message] => OK
    )

  [cookies] => Array
    (
    )

  [filename] => 
  [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object
    (
      [response:protected] => Requests_Response Object
        (
          [body] => 
          [raw] => HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx-rc
Date: Mon, 27 Jan 2020 11:53:46 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Link: ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
Content-Encoding: gzip


          [headers] => Requests_Response_Headers Object
            (
              [data:protected] => Array
                (
                  [server] => Array
                    (
                      [0] => nginx-rc
                    )

                  [date] => Array
                    (
                      [0] => Mon, 27 Jan 2020 11:53:46 GMT
                    )

                  [content-type] => Array
                    (
                      [0] => text/html; charset=UTF-8
                    )

                  [vary] => Array
                    (
                      [0] => Accept-Encoding
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [0] => ; rel="https://api.w.org/", ; rel=shortlink
                    )

                  [x-frame-options] => Array
                    (
                      [0] => SAMEORIGIN
                    )

                  [x-xss-protection] => Array
                    (
                      [0] => 1; mode=block
                    )

                  [x-content-type-options] => Array
                    (
                      [0] => nosniff
                    )

                  [strict-transport-security] => Array
                    (
                      [0] => max-age=15768000
                    )

                  [content-encoding] => Array
                    (
                      [0] => gzip
                    )

                )

            )

          [status_code] => 200
          [protocol_version] => 1.1
          [success] => 1
          [redirects] => 0
          [url] => https://chokapi.com/
          [history] => Array
            (
            )

          [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object
            (
              [cookies:protected] => Array
                (
                )

            )

        )

      [filename:protected] => 
      [data] => 
      [headers] => 
      [status] => 
    )

)